مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPC

Summary of Product Characteristics

خلاصه ای از مشخصات محصول
SPC
ارسال نظر

ارسال نظر