مخفف کلمه SAW


( Surface Acoustic Wave ) موج های صوتی سطحی
SAW

بازگشت به صفحه قبل