مخفف کلمه ADA


( Americans with Disabilities Act ) قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و بر اساس آن می‌بایست اماکن عمومی طوری ساخته شوند که اشخاص دارای معلولیت جسمی به آنها دسترسی داشته‌ باشند ، این قانون مشمولان خود را ملزم به جابه‌جایی یا اصلاح موانع فیزیکی موجود می‌کند به طوری که هیچ مانعی برای دسترسی معلولان جسمی به این اماکن وجود نداشته باشد.
ADA

بازگشت به صفحه قبل