مخفف کلمه ADV


( Adverb ) Adv مخفف واژه Adverb به معنای قید
ADV

بازگشت به صفحه قبل