مخفف کلمه NS


( Nano Second ) نانو ثانیه (یک بیلیونیم ثانیه)
NS

بازگشت به صفحه قبل