مخفف کلمه برون


( بیرون ) کامل شده کلمه برون به معنای بیرون، ضد درون، منظر، آشکار در فارسی می‌باشد.
برون

بازگشت به صفحه قبل