مخفف کلمه کز


( که از ) مخفف کز در فارسی به معنای که از می‌باشد.
کز

بازگشت به صفحه قبل