مخفف کلمه پار


( پارسال ) مخفف عبارت پار به معنای پارسال، پارینه، سال گذشته می‌باشد.
پار

بازگشت به صفحه قبل