مخفف کلمه LGBTQ


( Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer ) ال‌جی‌بی‌تی‌کیو(LGBTQ) شامل افراد کوییر و افراد پرسشگر می‌شود. افراد پرسشگر کسانی هستند که درباره گرایش جنسی خود تحقیق میکنند و نیاز به شناخت بیشتر خود دارند، بنابراین گاهی از ال‌جی‌بی‌تی‌کیوکیو(LGBTQQ) نیر استفاده می‌شود.
LGBTQ

بازگشت به صفحه قبل