مخفف کلمه گر


( اگر ) شکل اصلی و کوتاه شده اگر
گر

بازگشت به صفحه قبل