مخفف کلمه MET


( Middle European Time ) ساعت یا زمان اروپای میانه
MET

بازگشت به صفحه قبل