مخفف کلمه RBMK


( Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi ) راکتور RBMK ساخت فناوری کشورهای سابق بلوک شرق هستند. ویژگی مهم این راکتورها، قابلیت سوختگیری آنها بر روی خط (online refueling) است. از آنها برای تولید پلوتونیوم نیز می توان استفاده کرد. راکتور حادثهٔ چرنوبیل از این نوع است.

در سال ۲۰۰۴، از ۱۶ راکتور این نوع، ۲ تا در اوکراین، و باقی در روسیه قرار داشتند.
RBMK

بازگشت به صفحه قبل