مخفف کلمه SBWR


( Simplified Boiling Water Reactor ) SBWR مخفف Simplified Boiling Water Reactor است، و بجای نیروی رانشی مصنوعی، از قوه جاذبه در سیستم چرخش سیالات خود بهره می‌برد. این راکتور ساخت شرکت ژنرال الکتریک است.
SBWR

بازگشت به صفحه قبل