مخفف کلمه ABWR


( Advanced Boiling Water Reactor ) راکتور آبی جوشان پیشرفته
ABWR

بازگشت به صفحه قبل