مخفف کلمه WIL


( Whiplash Injury Leesing ) سیستم WIL معمولا در صندلی های جلو ماشین بکار می رود و عملکرد آن به این صورت است که بلافاصله پس از دریافت ضربه تصادف از پشت ، پشتی صندلی های جلو را به طرف عقب خوابانده و بدین وسیله مانع از وارد آمدن ضربات ناگهانی (شلاقی) به ناحیه گردن و ستون فقرات میشود.
WIL

بازگشت به صفحه قبل