مخفف کلمه QSR


( Quick Surface Reconstruction ) محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و آسان سطوح از روی داده­های خروجی ابر نقاط مورد استفاده قرار می­گیرد. این محیط با توجه به نوع شکل ورودی، چندین روش مختلف برای بازسازی سطوح ارائه می­دهد.
QSR

بازگشت به صفحه قبل