مخفف کلمه T.G.I.F


( Thank God it's Friday ) خدا رو شکر که امروز جمعه است
روز پایان کاری است
T.G.I.F

بازگشت به صفحه قبل