مخفف کلمه OCSMP


( OMG Certified Systems Modeling Professional ) گواهینامه حرفه ای مدلسازی سیستمها
OCSMP

بازگشت به صفحه قبل