مخفف کلمه EOM


( Employee of the Month ) کارمند نمونه ماه
EOM

بازگشت به صفحه قبل