مخفف کلمه نسیم


( نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه ) نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن = نشاط . حرف س سلامتی . حرف ی = یادها . حرف م = مسابقه
نسیم

بازگشت به صفحه قبل