مخفف کلمه BMI


( Body Mass Index ) BMI مخفف body mass index كه مربوط به وزن و قد و تناسب اندام هست كه یك فرمول جهانی است.
BMI

بازگشت به صفحه قبل