مخفف کلمه TNA


( Total Nonstop Action ) مجموع عمل بدون توقف (در کشتی کج)
TNA

بازگشت به صفحه قبل