مخفف کلمه MRP


( Material Requirements Planning ) برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به انواع اجزا مورد نیاز، نیاز های کمی دقیق و زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید تعیین میکند.
MRP

بازگشت به صفحه قبل