مخفف کلمه BPJ


( Best Professional Judgment ) بهترین قضاوت حرفه ای
BPJ

بازگشت به صفحه قبل