مخفف کلمه COBIT


( Control Objectives for Information and Related Technology ) مجموعه «اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط» یا COBIT مجموعه‌ای از بهروش‌ها برای مدیریت فناوری اطلاعات می‌باشد که توسط انجمن کنترل و ممیزی سیستمها (ISACA) و سازمان راهبری فناوری اطلاعات (ITGI) در سال 1996 ایجاد شد. COBIT برای مدیران، ممیزان و کاربران فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از سنجه‌ها، معیارها، فرایندها و بهروش‌های قابل قبولی را ارائه می‌نماید تا به آنان در افزایش سود حاصله از بکارگیری فناوری اطلاعات و توسعه کنترل و راهبری فناوری اطلاعات کمک نماید.

این چارچوب به مدیران، ممیزان و کاربران این امکان را می‌دهد که سیستم‌های فناوری اطلاعات خود را بهتر درک نمایند و سطح کنترل و امنیت مورد نیاز سازمان خود را شناسایی و از طریق توسعه مدل راهبری فناوری اطلاعات به آن دست یابند.
COBIT

بازگشت به صفحه قبل