مخفف کلمه RIP


( Rested In Peace ) این کلمه مخفف بر روی سنگ قبر مسیحیان نوشته می شود و به معنی آرام گرفته در صلح و آرامش می باشد
RIP

بازگشت به صفحه قبل