مخفف کلمه FOP


( Freedom Of Panorama ) آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد به بخشی از قانون حق تکثیر آلمان (Panoramafreiheit) که اجازه می‌دهد از آثاری (مانند ساختمان) که به طور دائمی در اماکن عمومی قرار گرفته‌اند عکسبرداری یا تصویرسازی (مانند نقاشی) کرد و بدون نقض حق تکثیر احتمالی آن آثار، آنرا منتشر کرد.
FOP

بازگشت به صفحه قبل