مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TV

Tele Vision

تلویزیون سامانه‌ای ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است. همچنین دستگاه گیرنده در این سامانه، دستگاه تلویزیون نام دارد.
TV
ارسال نظر

ارسال نظر