مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HMU

Hit Me Up

بهم خبر بده
HMU
ارسال نظر

ارسال نظر