مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B.Se

Bachelor of Science

مدرک کارشناسی در علوم
B.Se
ارسال نظر

ارسال نظر