مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای

دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای است که برای نیروها، یگان‌ها و ابزار مقابله با جنگ‌افزارهای شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده هسته‌ای به کار می‌رود. تا پایان جنگ سرد، این عبارت به صورت اتمی، میکروبی، شیمیایی (اختصاری ABC) به کار می‌رفت که پس از آن به صورت هسته‌ای، میکروبی،شیمیایی (NBC) تغییر یافت. با ساخت جنگ‌افزارهای پرتوزاینده، این پروتکل در سال ۲۰۱۲ میلادی به دفاع شمپه (اختصاری CBRN) تغییر یافت. این اصطلاح پیشتر و در دوره جنگ ایران و عراق به صورت ش‌م‌ر («ش میم ر») نیز بکار می‌رفت که کوتاه شدهٔ عبارت شیمیایی-میکروبی-رادیواکتیو است.
شمپه
ارسال نظر

ارسال نظر