مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Ops

Operations

Ops در جنگ به معنای عملیات نظامی مفهوم و کاربرد علم نظامی است که شامل برنامه ریزی عملیات برای تدارکات، خدمات، آموزش و کارکردهای اداری نیروهای مانور پیش بینی شده است - تا به آنها اجازه شروع، وارد کردن و سپس خروج از نبرد را بدهد. ستاد عملیات نقش عمده ای در طرح نیروهای نظامی در هر طیف وسیعی از درگیری ایفا می کند. جنگ زمینی، هوایی یا دریایی برای دستیابی به اهداف عملیاتی در صحنه جنگ مورد نیاز است.
Ops
ارسال نظر

ارسال نظر