مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OP

Operation

عبارت OP مخفف شده کلمه Operation به معنای عملیات می‌باشد.
OP
ارسال نظر

ارسال نظر