مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPH

Pages Per Hour

تعداد صفحه در ساعت.
PPH
ارسال نظر

ارسال نظر