مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف داش

داداش

داداش به لاتی داش گفته میشه
داش
ارسال نظر

ارسال نظر