مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCIC

National Crime Information Center

مرکز ملّی اطلاعات تبه‌کاری FBI.
NCIC
ارسال نظر

ارسال نظر