مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PG

Parents Guide

راهنمای والدین ( مخصوص فیلم‌ها )
PG
ارسال نظر

ارسال نظر