مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف R8

Right

درست یا راست
R8
ارسال نظر

ارسال نظر