مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OP

Original Poster

پست کننده اصلی ( صاحب پست ویدیو، عکس یا متن )
OP
ارسال نظر

ارسال نظر