مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف M8

Mate

به معنای رفیق / همسر می‌إاشد.
M8
ارسال نظر

ارسال نظر