مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف L8

Late

به معنای تاخیر، دیر یا دیر اومدن می‌باشد.
L8
ارسال نظر

ارسال نظر