مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALC

Alcohol

معمولا روی قوطی‌های الکل، عبارت ALC درج می‌شود که روبروی آن درصد میزان الکل مشخص شده است.
ALC
ارسال نظر

ارسال نظر