مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOD

End Of Day

پایان روز
EOD
ارسال نظر

ارسال نظر