مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDC

I Dont Care

من اهمیتی نمی دهم
IDC
ارسال نظر

ارسال نظر