مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUP

What's Up

چه خبر؟
SUP
ارسال نظر

ارسال نظر