مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف H

Hospital

در تابلوهای عمومی از H به عنوان علامت بیمارستان استفاده می‌شود.
H
ارسال نظر

ارسال نظر