مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VANOS

VAriable NOckenwellen Steuerung

زمان‌بندی متغیر میل‌سوپاپ در خودرو

VANOS
ارسال نظر

ارسال نظر