مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVG

Average

AVG در بعضی از متن‌ها به صورت مخفف کلمه میانگین نوشته می‌شود.
AVG
ارسال نظر

ارسال نظر