مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRS

Supplementary Restraining System

سامانه ممانعت تکمیلی برای بالش های هوا در خودرو
SRS
ارسال نظر

ارسال نظر