مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFG

Manufacturing

ساخت
MFG
ارسال نظر

ارسال نظر